OPPILASTIETOREKISTERI – KISCO OY

Rekisterin käyttötarkoitus on oppilas- ja pätevyystietojen ylläpitäminen sekä hallinta, osto- ja myyntilaskutus, markkinointi sekä tietojen arkistointi.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Yrityksellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan tässä tapauksessa suoramainontaa ja -myyntiä.

Yrityksellä on velvollisuus luovuttaa em. tietoja tarvittaessa Väylä- sekä Liikenne- ja viestintävirastolle, heidän niitä pyytäessä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse vesa.jormakka@kisco.fi

Oppilasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Henkilön etu- ja sukunimi
– Syntymäaika
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite
– Puhelinnumero
– Tiedot aikaisemmista koulutuksista
– Edustamansa yhteisö ja laskutusosoite

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Kisco Oy 2876830-2 PL 88, 00931 HELSINKI Puhelin: 040 5162463, Vesa Jormakka Mitä asiakas- ja henkilötiedoilla tehdään? Kisco Oy kerää ja käsittelee tietoja palveluiden ja tuotteiden myyntiä sekä markkinointia, yhteydeottopyyntöihin vastaamista, asiakastapaamisten sopimista, tarjouksen ja tilaussopimuksen tekemistä, toiminnan kehittämistä, laskutusta ja perintää, asiakaskyselyiden tekemistä, sekä kirjanpitoa varten. Mitä tietoja rekisterissä käsitellään? Kisco Oy asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaiden antamia henkilötietoja, esimerkiksi nimi ja yhteystietoja (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys). Kisco.fi  internet-sivuilla ei kerätä tietoja vierailijoista evästeiden avulla. Mistä rekisterin tiedot kerätään? Ilmoittautumislomakkeen kautta. Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille? Kisco Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Yrityksellä on velvollisuus luovuttaa em. tietoja tarvittaessa Väylä- sekä Liikenne- ja viestintävirastolle, heidän niitä pyytäessä. Miten rekisterin tiedot suojataan? Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kauanko henkilötietoja säilytetään? Kisco Oy keräämiä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on kussakin tietojenkäsittelyssä tarpeen,  lakisääteisen säilytysajan puitteissa, esim. kirjanpidon arkistoissa enintään 10 vuoden ajan. Mitä oikeuksia rekisteröidyillä on? Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Evästeiden käyttö nettisivuilla Kulje rauhassa, emme kerää evästeitä.
rala-sertifikaatti-400
TRAFICOM
https___www.tilaajavastuu.fi_wp-content_uploads_2015_04_tv_vaaka_RGB_v11
https___www.tilaajavastuu.fi_wp-content_uploads_2015_04_luotettavakumppani_RGB_-jpg-
885_sy_jasenyritysbanneri_fi